ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
 ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ε.α. Π.Σ.
ΖΑΧΙΛΑ ΙΩΑΝΝΗ

 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Εξειδικευμένος σε Συστήματα Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας 
Κρίσεων - Βιώσιμης Ανάπτυξης - Εκπαίδευσης - Ασφάλειας    

ΒΑΘΜΟΣ: ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ε.α. Π.Σ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΖΑΧΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 19 Απριλίου 1952
ΟΙΚ/ΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος, 2 παιδιά
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πίνδου - Δαβάκη 27
  13 561 Άγιοι Ανάργυροι

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (1981)
 • Ειδικά Επιμορφωτικά Σεμινάρια
   • Διαχείριση Κρίσεων – Σχεδιασμός, Ανάλυση
   • Σχεδιασμός και Εισαγωγή Συστημάτων  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ  ΚΡΙΣΕΩΝ
   • Αναβάθμιση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας σε Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων σύμφωνα με το N.F.P.A. 1600
 • Άριστη γνώση Η/Υ
 • ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (βασική γνώση Αγγλικά: Ανάγνωση, Γραφή, Ομιλία)

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 • Υπηρέτησε ως κληρωτός στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ κατά έτη 1972-1975, διάρκεια 30 μήνες
 • Με ειδικότητα ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟ­ΜΕΝΩΝ ΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΟΙΡΑ ΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Ν.Α.Τ.Ο.
 • ΟΥΔΕΜΙΑ ΠΟΙΝΗ του επιβλήθη

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Επαγγελματική Κατάρτιση
 • Διαχείριση Ολικής Ποιότητας
 • Διαχείριση Κρίσεων
 • Πληροφορική (M/S Windows, M/S Office, Internet κλπ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Στο Πυροσβεστικό Σώμα κατετάγη τη 14ην Μαΐου 1977. Το έτος1978 διαγωνίζεται για τη Σχολή Αρχιπυροσβε­στών του  Πυρο­σβεστικού, όπου είναι επιτυχών. Αποφοιτεί και στη συ­νέχεια μετά από επι­τυχείς εξετάσεις, το έτος 1979, εισέρχεται στη Σχολή Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος για φοίτηση και τον Ιούνιο του έτους 1981, ορκίζεται Ανθυποπυραγός και τοποθετείται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της Έδεσσας.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Από το 1981 που ορκίζεται Ανθυποπυραγός μέχρι και το βαθμό του Αρχιπυράρχου προάγεται κατ΄εκλογήν, σε όλους τους βαθμούς ήτοι:

 • Ανθυποπυραγού
 • Υποπυραγού
 • Πυραγού
 • Επιπυραγού
 • Αντιπυράρχου
 • Πυράρχου
 • Αρχιπυράρχου
 • Υποστρατήγου
 • Αντιστρατήγου

ΗΘΙΚΕΣ – ΥΛΙΚΕΣ  ΑΜΟΙΒΕΣ

 • Δύο(2) ΕΠΑΙΝΟΙ
 • Τέσσερις (4) ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΕΣ
 • Δύο (2) υλικές αμοιβές (μία εκ των οποίων για το ότι υπερέβη το καλώς νοούμενο καθήκον σε κατάσβεση πυρκαγιάς εντός καραβιού και η άλλη για συμμετοχή στους  σεισμούς του 1999)
 • Του απενεμήθη ο ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ
 • Το ΜΕΤΑΛΛΙΟ Πυροσβεστικής Αξίας Β΄ Τάξης
 •  Ο ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ

Από την παρουσίασή του στις τάξεις του Πυροσβεστικού μέχρι και την αποστρατεία του, ουδεμία ποινή του  επιβλήθηκε.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Π.Υ. Έδεσσας, 9 έτη, ως Αξιωματικός- Υποδιοικητής αυτής, με καθήκοντα ανακριτικά – δημοσίου κατηγόρου - προϊσταμένου πυρασφαλείας
 • Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, επί 5 έτη, ως υπεύθυνος έκδοσης-οικονομικός διαχειριστής της «Πυροσβεστικής Επιθεώρησης» με επί πλέον καθήκοντα γραμματέα μόνιμων επιτροπών προμηθειών
 • 7ος Πυροσβεστικός Σταθμός Αθηνών, επί 1 & ½  έτη, ως Υποδιοικητής αυτού
 • 8ος Πυροσβεστικός Σταθμός Αθηνών, επί 1 έτος ως Υποδιοικητής αυτού.2ος Πυροσβεστικός Σταθμός Αθηνών, επί 1 έτος, ως Υποδιοικητής αυτού
 • Διοίκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αθηνών επί 4 έτη, – τμήμα πυρασφάλειας, ως αναπληρωτής προϊστάμενος
 • 1oς Πυροσβεστικός Σταθμός Αθηνών, επί 1 έτος ως Διοικητής αυτού
 • Διοίκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αθηνών επί 1 έτος, ως Υποδιοικητής αυτής και παράλληλα Κα­θηγητής Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στο μάθημα της Πυροσβεστικής Τέχνης
 • Διεύθυνση Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων (Δ.Α.Ο.Α.), επί 14 μήνες ως προϊστάμενος του Γραφείου Πυροσβεστικού Σώματος, μέλος της ομάδας Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ασφαλείας (Ο.Ε.Σ.Α), μέλος της Ομάδας Σχεδίων Ειδικών  Δρά­σεων (Σ.ΕΙ.Δ)
 • Σε διάφορες επιτροπές, με θέματα που αφορούν την Οργανωτική Επιτροπή του «ΑΘΗΝΑ 2004» και της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων (Δ.Α.Ο.Α.)
 • Επικεφαλής της Αποστολής ομάδας Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του SALT LAKE  CITY
 • Επικεφαλής της Αποστολής ομάδας Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος σε Ολυμπιακές Πό­λεις (Θεσ/νίκη – Βόλο), για εκπαιδευτικούς λόγους
 • Καθηγητής στην Πυροσβεστική Ακαδημία στο μά­θημα της Πυροσβεστικής Τέχνης.
 • Καθηγητής σε διάφορα τμήματα σχολών της Ελληνι­κής Αστυνομίας.
 • Διαλέξεις σε σχολεία(όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης) από τον 1981 μέχρι της αποστρατείας, με θέμα πυροσβεστικού περιεχομένου (πρόληψη - καταστολή πυρκαγιών, εκκένωση χώρων κ.λ.π.)
 • Πρόεδρος Επιτροπής καταγραφής υλικού του Πυρο­σβεστικού Σώματος (Γ.Α.Υ.Π.Σ.)
 • Υποδιοικητής Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρε­σίας Πειραιά και παράλληλα  Διοικητής 5ου Πυρο­σβεστικού Λιμενικού Σταθμού Πειραιά
 • Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δυτικής Αττι­κής.
 • Διοικητής Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πό­λεως Πειραιά και παράλληλα Ολυμπιακός Διοικητής Πειραιά, κατά την περίοδο των Ολυ­μπιακών Αγώνων «ΑΘΗΝΑ 2004»
 • Διοικητής Σχολής Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με βαθμό Αρχιπυράρχου και Καθηγη­τής στα τμήματα Δοκίμων Ανθυποπυραγών και Σχολής Επιμόρφωσης Αξιωματικών του Πυροσβε­στικού Σώματος, στο μάθημα Πυροσβεστική Στρατηγική
 • Επικεφαλής αντιπροσωπείας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στις Βρυξέλλες για θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 • Σεμινάριο Πυρηνικών – Ραδιολογικών Απειλών και  Άσκηση επί χάρτου
 • Άσκηση  «ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ 2001»
 • Άσκηση «ΓΟΡΔΙΟΣ ΔΕΣΜΟΣ 2002 »
 • Άσκηση   «ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΤΡΙΑΙΝΑ 2004» 
 • Σεμινάριο Πυροσβεστικού Σώματος με θέμα «Δασικές Πυρκαγιές»
 • Διημερίδα με θέμα «Φυσικό αέριο» για κινδύνους  και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

« Τεκμηριωμένο Σχέδιο εκκένωσης κτιρίων »
Στη βάση της Ολικής διαχείρισης κινδύνου και κρίσεων
(υπό διαδικασία έκδοσης)